Portugal  

 

Skattefrihet på pension i Portugal

I syfte att attrahera välbeställda européer att flytta till Portugal har man nyligen infört en skattereform som medför att utländska pensioner vanligtvis undantas helt från beskattning i Portugal. Den nya NHR-statusen (Non-Habitual Residence) skapar synnerligen intressanta möjligheter för dig som har arbetat inom den privata sektorn i Sverige. Pension på grund av sådan anställning kan nämligen bli fullständigt skattebefriad i såväl Sverige som Portugal om du tillämpar regelverket på korrekt vis.

Sverige har ingått ett skatteavtal med Portugal vars syfte är att undvika dubbelbeskattning av olika inkomster. I vilken mån Sverige äger rätt att beskatta svenska pensionsinkomster vid bosättning i Portugal framgår därmed av avtalstexten enligt följande:

Allmän pension, privat pensionssparande liksom tjänstepension från kommun, stat eller landsting får beskattas i Sverige. Om din utflyttning från Sverige är fullständig sker beskattning med 25 %. Regeringen har föreslagit att skatten skall sänkas till 20 % från och med 1 januari 2012.

Tjänstepension från privat sektor (anställning i privata näringslivet, eget företagande etc) får inte beskattas i Sverige, endast Portugal äger rätt enligt avtalet att beskatta inkomsten.

Det är viktigt att du ”klipper banden” och saknar väsentlig anknytning till Sverige när du bosätter dig i Portugal. Detta för att du skall anses vara begränsat skattskyldig i Sverige. Om du uppfyller kraven för att beviljas NHR-status i Portugal så kommer dina svenska pensioner inte att beskattas överhuvudtaget i Portugal. Detta eftersom pensionerna inte härstammar från Portugal. Din skattemässiga situation utmynnar således i en ”non double taxation”, skattefrihet i såväl Portugal som Sverige. Detta är, ur ett svenskt perspektiv, mycket ovanligt. Eftersom din tjänstepension från privat sektor blir helt befriad från skatt kan du överväga att lyfta pensionen på kort tid, t ex fem eller tio år. Detta är helt förenligt med lagstiftningen.

Hur du går tillväga för att pensionera dig i Portugal, mer utförlig information om regelverket, beräkningsexempel mm kan du läsa om i en separat broschyr som vi gärna skickar per e-post till dig. Den heter Broschyr om pensionering i Portugal.

Förmögenhetsbeskattning förekommer ej i Portugal. Arvsskatten uppgår till 10 % men avser avlägsna arvtagare, inte make/maka/barn/barnbarn m fl. Skatt uttas på kapitalinkomster såsom vinst vid försäljning av värdepapper, ränta, utdelning mm. Genom legal skatteplanering kan dock denna skatt elimineras. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Portugal är den s k tioårsregeln nedsatt till att gälla i fem år efter utflyttning. Sverige äger enligt denna regel rätt att beskatta de värdepappersvinster som uppkommer inom fem år efter inflyttningen till Portugal. Den svenska kapitalskatten uppgår till 30 %. Genom olika metoder kan även tioårsregeln sättas ur spel.

Om du äger företag i Sverige så medför detta att du får stark anknytning till Sverige. Av detta skäl måste du vanligtvis avyttra ditt bolag. Den dåliga nyheten är att en sådan transaktion träffas av de ofördelaktiga svenska 3:12-reglern vilka leder till att skatten kan sträcka sig ända upp till 58 %.  Den goda nyheten är att skatten faktiskt kan nedsättas till noll (!) med korrekt finansiell planering. Portugal är ett av de mest fördelaktiga länderna att bosätta sig i om du vill tillämpa det som vi kallar ”exit”, d v s underprisöverlåtelse till ett av dig ägt holdingbolag inom EU som så småningom delar ut medel till dig som bosatt i Portugal. Detta kan du läsa mer om i en separat broschyr som vi tillhandahåller via e-post. Mer information finns i Broschyr om "Exit". 

 

 

 Sammanfattningsvis kan din bosättning i Portugal leda till att:

Tjänstepension p g a privat anställning inte beskattas alls, vare sig i Portugal eller Sverige

Övriga pensioner beskattas lågt

Kapitalvinster blir skattebefriade

Ingen förmögenhets- eller arvsskatt uttas

Skatten kan bli låg, eller t o m noll, vid försäljning av ditt svenska företag.

Regelverket är komplicerat, i såväl Portugal som Sverige, och du behöver sannolikt sakkunnig hjälp i bägge länderna för detta ändamål.
 

 

 

 Välkommen att hitta ditt drömhem i Potugal tillsammans med oss!

För mer information,

kontakta:

Boo Baeckström

Tel:  070 - 88 66 560

Email:  easyliving.international@gmail.com

   

 

 
Obj-X Labs - publiceringsverktyg